KATEGORI
[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8  [neste]21-25 av 39
05.03.16

publisert av historielaget 05.03.16 10:58  


../innovaeditor/assets/Veidec siste pumpestøp 12 02 16.jpg

Foto over: Veidec. Pumpestøp av siste del av behandlingsplattform i betong til forbehandling av syrebek masser. Her skal bl. a. syrebeken nøytraliseres med kalk og stabiliseres med flis.
Foto under: Veidec. Fantastisk stemningsbilde av Prindz Christians Batterie, omtalt av Veidec som Napoleon Battlement


Fra Veidecs hjemmeside - veidec.info - har vi sakset følgende:
Siden igangsettingstillatelse fra Tønsberg kommune ble gitt i november 2015 er det bygget opp anleggsrigg, etablert gjerder og porter, bygget anleggsveger og startet arbeidet med plattformer til forbehandling og mellomlagring av masser. Det er dessuten gjort en jobb for å ta vare på noen rødlistede planter som befant seg på området.
Gravearbeidene vil foregå over hele anleggsområdet, og alle prosesser med forbehandling av masser vil foregå på et behandlingsanlegg på sydspissen av Vallø. Forbehandlingen består i sikting, sortering, nøytralisering og stabilisering. Så legges massene på mellomlager før de skipes ut eller transporteres ut fra plassen med lastebiler. I tilknytning til behandlingsanlegget anlegges det et vannbehandlingsanlegg som sørger for å rense vannet som samles opp og håndteres i forbindelse med gravearbeidene, før det slippes ut via en egen utslippsledning til Oslofjorden.
På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann fra flere nasjoner i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.
På veidoc.info kan dere følge med på grundig oppfølging og detaljerte ukesplaner, alt krydret med flotte bilder. Artig å lese og se. Derved får dere innblikk i et meget spesielt og omfattende opprydningsarbeid. T.P.
Det kan nevnes at kart med bilder over hva som skal foregå og en 4-års anleggsplan nå er hengt opp i museet.

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
21.02.16

publisert av historielaget 21.02.16 11:46  


../innovaeditor/assets/Saltverksplakat10a.jpg

Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag - BjH Arkitekter AS. Redigert av Arne Conradsen
Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
- Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
- Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet.

Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang animasjon, bestående av mer enn 50 000 bilder.
Bildene er hentet fra denne animasjonen.

 

Bilder fra Illustrasjonen: Vallø & omegn Historielag - BjH Arkitekter AS

    

Kart over Vallø m/Saltverket 1795 sett fra nord-øst             Kart over Vallø m/Saltverket 1795-1820 sett fra syd-vest


     

Gamle Vallø Gård og Bokholdergården sett fra nord

 

    

Pumpestasjonen sett fra syd                                                  Pumpestasjon, Søndre graderhus og Hestevandring

 

    

Kokeplassen sett fra nord                                                       Kai, kokehus og Nordre graderhus sett fra syd-vest

                                               

    

Fra høyre: Kai, lagerhus, kokehus, låve og lakeresvoir       Vallø Hovedgård og -kirke sett fra syd-øst. Begge fra

                                                                                                   1782

    

Søndre brakke sett fra øst                                                       Nordstrand/Sandbånn sett fra syd-øst

 

For mer informasjon, besøk Vallø & omegn Historielags museum på Vallø.

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
20.02.16

publisert av historielaget 20.02.16 14:34  


../innovaeditor/assets/Saltverksoverrekkalse3.jpg

Leder Saltverkskomiteen Arne Conradsen overrekker harddisk og dokumenter til Styreleder Ragnar Henriksen.

Referat fra overlevering av Saltverksmodellen 21.01.2016:
Overleveringen fant sted i Vallø & omegn Historielags museum med følgende til stede; Saltverkskomiteen: Arne Conradsen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, fra styret: Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Anne Katrine Olsen, Gunnar Olav Andersen, Eldar Sveinung, Finn Hansen og Tormod Pettersen. Tilstede var også tidligere styreformann og æresmedlem Reidar Christoffersen og Arnes sønn og medhjelper Bjørn Conradsen.
Styreleder Ragnar Henriksen ønsket alle hjertelig velkommen, spesielt Reidar Christoffersen og Bjørn Conradsen. Deretter ga han ordet til Saltverkskomiteens leder.
Komiteleder Arne Conradsen begynte sin presentasjon med å fortelle at Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
- Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
- Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet. Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang Animasjon, bestående av mer enn 50.000 bilder.
Det var Arne som etter hvert hadde kontakten med arkitekten og overbrakte all dokumentasjon og råd til ham. Arne berømmet det gode samarbeidet de hadde hatt gjennom hele prosessen og rettet samtidig en takk til styret som hele tiden hadde gitt støtte til utviklingen av dette kvalitetsproduktet, ikke minst forståelse for de økende omkostninger. Han erklærte så Saltverkskomiteens arbeid, i følge mandatet, som avsluttet. Endelige omkostninger, stort sett betalinger til arkitekt, beløp seg til kr. 306 592,- hvorav 15 % er sponsorinntekter. Deretter overrakte han en meget omfattende og velordnet sluttpakke med alt materiale fra filmsnutter og ferdig film på 23 minutter, presentasjoner, dokumentasjoner, møtereferater, korrespon-danse, karter m.m. Alt lagt inn på en harddisk med et innhold på hele 17 gigabytes. Noe materiell ble også overlevert i ni ringpermer. Som ledd i sin presentasjon gjennomgikk han også harddiskens innhold, dens presentasjoner og filmsnutter og avsluttet med å berømme det gode samarbeid de hadde hatt i Saltverkskomiteen og medlemmenes betydelige innsats.
Tidligere Styreleder Reidar Christoffersen sa seg overveldet over at styrets ønske for 6 år siden om en bordmodell i dag skulle munne ut i en så fantastisk datamodell. Han berømmet styret for å stille de nødvendige midler til disposisjon og takket Modellkomiteen for et svært grundig og fantastisk arbeid. Reidar mottok deretter av Arne to flotte ringpermer om Saltverkskomiteens arbeid illustrert med flotte animasjonsbilder av Arne.
Styreleder Ragnar Henriksen takket for dette betydelige bidrag til Historielagets virksomhet og berømmet komiteens solide arbeid. Han fortalte deretter at det nå var nedsatt en arbeidsgruppe for å videreforedle det mottatte materialet.
Saltverksgruppen består av leder Gunnar Olav Andersen, medlem Ragnar Henriksen, medlem Eldar Sveinung og medlem Tor Asgeir Pettersen. De vil nå, basert på det tildelte materialet, animasjonen i særdeleshet, utarbeide presentasjoner, DVDer, undervisnings- og utstillingsmateriell, kommersielle tiltak m.m De har allerede notert seg Arnes uttalelse om 3D-printed modell og at det ligger mye i bakken.
Møtet ble hevet med store tanker om museets fremtidsmuligheter
Ref. Tormod Pettersen

 

Fra venstre: Gunnar Olav Andersen, Finn Hansen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, Arne Conradsen, Bjørn Conradsen, Anne Katrine Olsen, Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Eldar Sveinung, Reidar Christoffersen. Tormod Pettersen tok bildet. 

 

   

Saltverkskomiteen: Fra Venstre Leder Arne Conradsen,    Arne Conradsen gir dokument til Reidar Christoffersen.

Bjørn Conradsen (bisto Arne), Tor Meilegård,

Ove Halvorsen
Publisert i kategorien: Aktuelt
14.12.15

publisert av historielaget 14.12.15 10:06  


../innovaeditor/assets/Kulturpris1.jpg

Foto: Anne Charlotte Schjøll: Stolt leder Ragnar Henriksen flankert av Lise Mandal, Marianne Gran og ordfører Petter Berg.


Ordfører Petter Bergs tale ved tildelingen 10. des. av Tønsberg kommunes kulturpris 2015:

Gratulerer med dagen. I år er det 300 år siden det ble startet saltverk her i Valløbukta av herr Jørgen Michelsen BORNHOLM. Det første  saltverket ble lagt til Narverød gård på Klopp.

Saltverket på Vallø var i drift fra 1739 til 1853.

Er det noe kommunesammenslåingen har vist oss så er det at folk må ha et sted å høre til.
Historielaget på Vallø har vært rause og tatt med omegn. Omegn strekker seg til Narverød og Jarlsø, Ringshaug og Furustrand, Torgersøya og Presterød Gård. Dette er eksempler på en vellykket integrering.

Et historielag har stor betydning for følelsen av tilhørighet. Historielaget samler kunnskap om hendelser, arbeidsliv og dagligliv. Små og store begivenheter.

Et historielag er hukommelsen, men også en møteplass for folk i området. Å treffe folk er noe av det viktigste vi gjør. Vi vet at folk får en helsegevinst av å møtes rundt felles interesse.  
Å MØTE MENNESKER ER NOE VI ALLE HAR GODT AV. Vallø Historielag er og har vært en viktig møteplass i nærmiljøet de siste 23 årene.

Vallø og Omegn historielag har til og med etablert et eget museum ikke minst har ESSO Norge bidratt økonomisk og praktisk. Laget tar også imot skoleklasser på museet.
Med stadig skiftende tider og endringer i raskt tempo er historielagene en kunnskapsbase og en viktig møteplass for alle historieinteresserte.  Valløfolk har sin stolte historie og Vallø & omegn Historielag er den viktigste formidleren av denne historien.

Industriens arbeidsplasser har naturligvis fått stor plass i historielagets jubileumsbok som kom i 2004. En praktbok med gode  og interessante bilder og små og store fortellinger om livet på Vallø.

Vallø som industristed har profitert på sin beliggenhet ved Oslofjorden. Her lå man nært den store handelsveien som Oslofjorden og Kattegat alltid har vært. Transportveiene har vært til fordel for Vallø.

Tiden er som vinden , du merker den knapt før den er forbi, skrev  Ragnar Dahl i forordet til Historielagets jubileumsbok fra 2004. Nå er jo ikke perioden 1739 til 1853 et kort vindpust, men likevel var det dramatisk økonomisk og sosialt da Saltverket gikk konkurs.

Det har vært mange gode industrietableringer på Vallø og Omegn. Det vil ta lang tid å fortelle hele historien. Men i forhold til folketallet var Vallø det stedet i Vestfold som hadde størst industrikonsentrasjon. Bosetting på Vallø startet på 1300-tallet.
I tidligere år  var det folkesnakk om at Vallø burde bli egen kommune. Vallø hadde egen kirke som ble bygget i 1782,  bekostet av overskuddet fra saltverket. 
Da bodde det ca 600 personer på Vallø og i Tønsberg bodde 1300 sjeler på 1700-tallet. Altså omtrent like mange ifølge folk fra Vallø. Det var på Vallø varene til Tønsberg som oftest ble levert.
Vallø historielag er i år en av kandidatene til Tønsberg kommunes kulturpris.  Utvalg for kultur, idrett og folkehelse har enstemmig vedtatt at prisen skal tildeles  Vallø Historielag.

Prisen består av en sjekk på kr 25.000,- samt et trykk som viser fyrlykta på Torgersøya.

 

Foto: Anne Charlotte Schjøll: Glade styremedlemmer i Vallø & omegn Historielag
Publisert i kategorien: Aktuelt
14.12.15

publisert av historielaget 14.12.15 02:07  


../innovaeditor/assets/Skolesekk1.jpg

I midten av oktober gjennomførte vi 6 undervisningsomganger av 2 timer for tre niendeklasser fra Kongseik Ungdomsskole og tre niendeklasser fra Ringshaug Ungdomsskole. Siste dagen var det også elever og lærere fra Karlsvik Naturskole tilstede.

Temaet første time var kort innføring i museet og hverdag under krigen. I annen time var temaet bombingen av Vallø og Bogen. Alt vist med Powerpoint presentasjoner, karter og film.
Fra lærere og fra elever fikk vi utsagn som at «dette var spennende og interessant».
I pausen mellom timene fikk elever og lærere anledning til å se seg rundt i museet. De som ønsket det ble vist rundt av oss fra historielaget. Det var populært.
Vi har anmodet lærerne om å gi tilbakemelding til «Den kulturelle skolesekken» fra timene hos oss og håper at disse er så gode at vi får oppdraget om å fortsette undervisning av alle kommunens niendeklasser i løpet av våren 2016. Da har jo, etter hva vi forstår, temaet «Krigen i Norge» også vært gjennomgått i klassene.

 

Bildene viser elever og lærere fra tre av de skoleklassene som deltok.

 

      
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8  [neste]21-25 av 39