KATEGORI
[forrige] 1 ... 3 4 5 6 [7] 8  [neste]31-35 av 39
11.06.15

publisert av historielaget 11.06.15 12:00  


../innovaeditor/assets/Dugnad 1.jpg

Foto: Eldar Sveinung. Dugnad på Batteriodden 

 

Etter 4 timers dugnadsinnsats inkludert avslutning med boller og brus, fremsto Batteriodden som en velfrisert fjordperle.  Syv medlemmer av Vallø & omegn Historielag stilte opp med 5 kantklippere, grenklipper og river.
Plassen vil imidlertid bli vanskelig tilgjengelig i flere år fremover. Esso stenger av tilkomsten fra landsiden i forbindelse med sine rensarbeider på raffineriområdet, og svært grunt vann rundt odden gjør den også lite tilgjengelig fra sjøen.
Tønsberg & omegn historielag vil derfor inntil tilgangen åpnes igjen, nedlegge sin guidevirksomhet, men bidra til at anlegget ikke gror igjen og at kanonene m/lavetter ikke blir ødelagt.
Hovedgårdparken, selv om den ligger på raffineriområdet, vil fortsatt være tilgjengelig for omvisning av Historielaget.

 

      

Foto: Eldar Sveinung. Bydrift hjelper til i                              Foto: Eldar Sveinung: En fortjent pust i bakken.

Hovedgårdparken.
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 06:31  


../innovaeditor/assets/IMG_0619a.jpg

Ordfører Petter Berg, Esso-direktør Tore Revå og Vallø & omegn Historielags leder Ragnar Henriksen holdt taler..

 

Gudsdstjenesten 26. mai ble meget spesiell denne dagen. Samtidig som tre små barn ble døpt, mintes man også de 53 omkomne som brått ble fratatt livet under den tragiske bombingen av Vallø 25. april 1945, bare 13 dager før fredsslutningen.
Etter gudstjenesten deltok hele 400 frammøtte i en verdig minnemarkering ute ved minnesmerket like ved kirken.
Ragnar Henriksen, leder i Vallø & omegn Historielag, var glad for at så mange kunne være til stede. Han leste deretter opp navn, alder og hjemsted på alle de omkomne etterfulgt av ett minutts stillhet.
Esso-direktør Tore Revå innledet med Vallø-raffineriets historie og avsluttet med å takke alle ildsjeler for at de tar vare på både de gode og de vonde minnene.
Ordfører Petter Berg talte om selve bombingen og ba alle minnes i ærbødighet de som omkom denne aprildagen for 70 år siden.
Deretter la Ordfører og Esso-direktør samtidig ned to vakre kranser.
Etter en fanfare inviterte Ragnar Henriksen de fremmøtte ned til museet for kaffe og vafler og visning av Historielagets minnefilm om bombingen. Mange strømmet til, men bare rundt 50 fikk plass.

Selve bombingen fikk bred omtale i Byavisa Tønsberg 22. april 2015.

Gudrun Andreassen og Sigmund Steenbuch (se bilde under) overlevde i hver sin kjeller på Vallø. Et intervju med dem om deres opplevelser bombenatten ble slått stort opp i Tønsbergs Blad 24. april. Tønsbergs Blad dekket også selve minnemarkeringen 26. april i sin utgave 27. april.

 

Mange tilstede. Minnesmerket, utført av Carl E. Paulsen, sees i bakgrunnen midt på bildet

 

      

Fra gudstjenesten i Vallø kirke                                                Sigmund Steenbuch og Gudrun Andreassen


      

Mange så Historielagets minnefilm                                         To vakre kranser. Til venstre fra Esso, til høyre fra

                                                                                                     kommunen

                                                                                                   
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 05:24  


../innovaeditor/assets/IMG_0587a.JPG

På medlemsmøtet 16. april berømmet leder Ragnar Henriksen Saltverk-komiteen, med komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård, for  fremragende arbeid i forbindelse med utviklingen av Saltverksanimasjonen. Deres arbeid er i sin helhet utført gratis. Eneste påløpne omkostninger av betydning er honorarer til arkitekten, 85 % betalt av historielaget og 15 % sponset.
Deretter tok lederen for seg Arne og hans sønn Bjørn Conradsen og påpekte den spesielt store betydning de begge hadde vært for animasjonens utvikling
Bjørn ble overrakt et gavekort, Arne en gave og et gavekort.
Men Arnes innsats kvalifiserte for noe mer, og under stor applaus ble han overrakt et diplom som et bevis på at han nå er æresmedlem i Vallø & omegn Historielag.
Arne, som er ekte Vallø-gutt, men nå med boplass i Porsgrunn, takket med å fortelle at Saltverket hadde vært hans store interesse helt siden han var guttunge, at han var svært stolt over resultatet de var kommet fram til og at han nå kunne få overlevere stafettpinnen til neste arbeidsgruppe. De skal finne ut hvordan animasjonsfilmen kan benyttes til kommersielle formål og informasjon utad så vel som internt.
Arnes kone, Inger Sofie, ble overrakt en stor blomsterbukett for sin støtte til Arne og ikke minst tålmodighet i de 6 årene mye av hans tid har gått med til dette omfattende utviklingsarbeidet.
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 04:50  


../innovaeditor/assets/Vallosaltverk1a.jpg

Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag - BjH-Arkitekter AS

Det hadde lenge vært et ønske om å få bygd en modell av Vallø Saltverk. Men hvordan bygger man en detaljert modell av et mer enn en kilometer langt industranlegg med et mylder av bygninger og to mer enn 600 m lange graderhus?
Det ble med tanken frem til styremøtet mai 2009. Da ble man enige om å oppnevne en komite med arbeidsnavnet «Saltverksmodellen» sammensatt av komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård. Historielagets formann, Reidar Christoffersen, satte så det hele i gang med å «dele ut to blanke ark og beskjeden: Sett i gang", som Conradsen sier det.
Og nå ble et omfattende forskningsarbeid igangsatt. Informasjon ble innhentet bl. a fra egne publikasjoner, Riksarkivet, gamle arkiver bl.a i Tønsberg, Kongsberg, Trondheim og ved besøk til gamle industristeder.
Etter hvert fikk de samlet inn en mengde historikk, kart, planer, prospekter og bygningstegninger hvorav utgangspunktet ble tatt i en meget detaljert plan av Vallø fra 1795 oversendt fra NTNU i Trondheim og en branntakst fra 1820 med detaljerte beskrivelser av i alt 70 bygninger. Derved hadde man inngående informasjon om hele Vallø på rundt år 1800. Dette var stort. Nå var det tid for eksperthjelp, og komiteens mandat ble utvidet til å dekke hele Vallø.
Sivilarkitekt Bjørn Haugstad i arkitektfirmaet BjH-Arkitekter AS, Tønsberg ble kontaktet, og man ble snart enig om at modellen best ville kunne utformes i en dataanimasjon.
Fra da av startet et nært samarbeid mellom komiteformann og arkitekt. Arne fremla all dokumentasjon og Bjørn Haugstad startet på det møysommelige arbeidet med å utarbeide en dataanimasjon som skulle munne ut i en 23 minutters animasjonsfilm satt sammen av 50 000 bilder med koordinater for 3d-kopiering av den enkelte bygning.
På medlemsmøtet 16. april ble animasjonen, som vi riktignok hadde sett noen bruddstykker av tidligere, vist for en begeistret forsamling. Fra luften fikk vi se det store anlegget i sin helhet, i hestekjerre ble vi så brakt rundt på de mange grus- og brolagte veier og fikk på nært hold se og høre om de flotte fabrikkbyggene, bryggeanlegg, parker, hovedgård, bolig- og kirkehus som til sammen dannet Vallø-bebyggelsen i 1795. I sannhet en fantastisk omvisning.
Publisert i kategorien: Aktuelt
20.12.14

publisert av historielaget 20.12.14 08:18  


../innovaeditor/assets/Vallorensing.jpg

Esso starter i første halvdel 2015 med et omfattende opprenskningstiltak på sin eiendom på Vallø og skal fortsette med dette fram til 2019. I løpet av denne tiden skal de endevende 120 000 m2 av hele tomtearealet på 260 000 m2. Masser som ikke tilfredsstiller krav til renhet, syrebek og bleikejord vil bli sendt bort og erstattet med nye masser.

Prosjektinformasjon i forbindelse med nabovarsel 26.08.2014:
Esso Norge AS er pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og deponert produksjonsavfall på tomten etter det tidligere raffineriet på Vallø, hvor det har foregått oljerelatert virksomhet fra 1900 til den siste virksommheten ble lagt ned i 2001.
Eiendommen er delt inn i to områder vedrørende grunnforurensning, se figur ovenfor.
•   Område A; hvor grunnen primert er forurenset av oljeprodukter og mindre, spredte funn av  produksjonsavfallet syrebek (syrebek er et svart tjæreaktig avfall med lav pH.)
• Område B; gammelt deponi for produksjonsavfallet syrebek og noe bleikejord (bleikejord er en siltig masse med høyt oljeinnhold)
De planlagte tiltakene er beskrevet i en tiltaksplan som ble sendt Miljødirektoratet desember 2012. Planen har vært behandlet av Miljødirektoratet som forurensningsmyndighet. Tillatelse til tiltak og krav til gjennomføring er gitt som et pålegg etter forurensningsloven datert 12.09.2013
Tiltaket er planlagt med anleggsstart første halvår 2015. Tiltaksarbeidene vil være avsluttet innen utgangen av 2019.
Tiltaket vil bli gjennomført ved masseutskifting. Jordmasser som er forurenset over akseptable konsentrasjonsnivåer gitt i pålegget fra Miljødirektoratet samt produksjonsavfallet syrebek og bleikejord, vil bli gravet opp og erstattet av rene masser. I gjennomføringsfasen ventes gravedybder fra en til minimum 5 meter, med størst gravedybde i syrebekdeponiet (område B i figur).
I tiltaksplanen er det beskrevet at antatt totalt areal som skal graves opp er ca. 120 000 m2, av et totalt tomteareal på ca. 260 000 m2. Videre er det angitt at forventet volum masser som skal graves opp er ca. 200 000 m3. Esso har imidlertid ikke enda tatt endelig stilling til om de vil gjennomføre et mer omfattende tiltak enn det som følger av pålegget fra Miljødirektoratet.
En del av de oppgravde massene vil bli tilbakefylt på området, eventuelt etter at noen av massene har blitt behandlet på stedet. Øvrige masser vil bli transportert ut av eiendommen. For øvrig vil det bli tilbakefylt med rene masser slik at eksisterende  terrengformasjoner og nivåer vil bli reetablert. Det er forutsatt naturlig reetablering av vegetasjon
Massetransporten til og fra anlegget vil skje via Carl 15. gate/Fv 510 og med båt via Essos egen kai nordvest på eiendommen. Entreprenør er oppfordret til å benytte sjøtransport i størst mulig grad.

 
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 ... 3 4 5 6 [7] 8  [neste]31-35 av 39