KATEGORI
[forrige] 1 ... 4 5 6 7 [8] 9  [neste]36-40 av 41
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 04:50  


../innovaeditor/assets/Vallosaltverk1a.jpg

Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag - BjH-Arkitekter AS

Det hadde lenge vært et ønske om å få bygd en modell av Vallø Saltverk. Men hvordan bygger man en detaljert modell av et mer enn en kilometer langt industranlegg med et mylder av bygninger og to mer enn 600 m lange graderhus?
Det ble med tanken frem til styremøtet mai 2009. Da ble man enige om å oppnevne en komite med arbeidsnavnet «Saltverksmodellen» sammensatt av komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård. Historielagets formann, Reidar Christoffersen, satte så det hele i gang med å «dele ut to blanke ark og beskjeden: Sett i gang", som Conradsen sier det.
Og nå ble et omfattende forskningsarbeid igangsatt. Informasjon ble innhentet bl. a fra egne publikasjoner, Riksarkivet, gamle arkiver bl.a i Tønsberg, Kongsberg, Trondheim og ved besøk til gamle industristeder.
Etter hvert fikk de samlet inn en mengde historikk, kart, planer, prospekter og bygningstegninger hvorav utgangspunktet ble tatt i en meget detaljert plan av Vallø fra 1795 oversendt fra NTNU i Trondheim og en branntakst fra 1820 med detaljerte beskrivelser av i alt 70 bygninger. Derved hadde man inngående informasjon om hele Vallø på rundt år 1800. Dette var stort. Nå var det tid for eksperthjelp, og komiteens mandat ble utvidet til å dekke hele Vallø.
Sivilarkitekt Bjørn Haugstad i arkitektfirmaet BjH-Arkitekter AS, Tønsberg ble kontaktet, og man ble snart enig om at modellen best ville kunne utformes i en dataanimasjon.
Fra da av startet et nært samarbeid mellom komiteformann og arkitekt. Arne fremla all dokumentasjon og Bjørn Haugstad startet på det møysommelige arbeidet med å utarbeide en dataanimasjon som skulle munne ut i en 23 minutters animasjonsfilm satt sammen av 50 000 bilder med koordinater for 3d-kopiering av den enkelte bygning.
På medlemsmøtet 16. april ble animasjonen, som vi riktignok hadde sett noen bruddstykker av tidligere, vist for en begeistret forsamling. Fra luften fikk vi se det store anlegget i sin helhet, i hestekjerre ble vi så brakt rundt på de mange grus- og brolagte veier og fikk på nært hold se og høre om de flotte fabrikkbyggene, bryggeanlegg, parker, hovedgård, bolig- og kirkehus som til sammen dannet Vallø-bebyggelsen i 1795. I sannhet en fantastisk omvisning.
Publisert i kategorien: Aktuelt
20.12.14

publisert av historielaget 20.12.14 08:18  


../innovaeditor/assets/Vallorensing.jpg

Esso starter i første halvdel 2015 med et omfattende opprenskningstiltak på sin eiendom på Vallø og skal fortsette med dette fram til 2019. I løpet av denne tiden skal de endevende 120 000 m2 av hele tomtearealet på 260 000 m2. Masser som ikke tilfredsstiller krav til renhet, syrebek og bleikejord vil bli sendt bort og erstattet med nye masser.

Prosjektinformasjon i forbindelse med nabovarsel 26.08.2014:
Esso Norge AS er pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og deponert produksjonsavfall på tomten etter det tidligere raffineriet på Vallø, hvor det har foregått oljerelatert virksomhet fra 1900 til den siste virksommheten ble lagt ned i 2001.
Eiendommen er delt inn i to områder vedrørende grunnforurensning, se figur ovenfor.
•   Område A; hvor grunnen primert er forurenset av oljeprodukter og mindre, spredte funn av  produksjonsavfallet syrebek (syrebek er et svart tjæreaktig avfall med lav pH.)
• Område B; gammelt deponi for produksjonsavfallet syrebek og noe bleikejord (bleikejord er en siltig masse med høyt oljeinnhold)
De planlagte tiltakene er beskrevet i en tiltaksplan som ble sendt Miljødirektoratet desember 2012. Planen har vært behandlet av Miljødirektoratet som forurensningsmyndighet. Tillatelse til tiltak og krav til gjennomføring er gitt som et pålegg etter forurensningsloven datert 12.09.2013
Tiltaket er planlagt med anleggsstart første halvår 2015. Tiltaksarbeidene vil være avsluttet innen utgangen av 2019.
Tiltaket vil bli gjennomført ved masseutskifting. Jordmasser som er forurenset over akseptable konsentrasjonsnivåer gitt i pålegget fra Miljødirektoratet samt produksjonsavfallet syrebek og bleikejord, vil bli gravet opp og erstattet av rene masser. I gjennomføringsfasen ventes gravedybder fra en til minimum 5 meter, med størst gravedybde i syrebekdeponiet (område B i figur).
I tiltaksplanen er det beskrevet at antatt totalt areal som skal graves opp er ca. 120 000 m2, av et totalt tomteareal på ca. 260 000 m2. Videre er det angitt at forventet volum masser som skal graves opp er ca. 200 000 m3. Esso har imidlertid ikke enda tatt endelig stilling til om de vil gjennomføre et mer omfattende tiltak enn det som følger av pålegget fra Miljødirektoratet.
En del av de oppgravde massene vil bli tilbakefylt på området, eventuelt etter at noen av massene har blitt behandlet på stedet. Øvrige masser vil bli transportert ut av eiendommen. For øvrig vil det bli tilbakefylt med rene masser slik at eksisterende  terrengformasjoner og nivåer vil bli reetablert. Det er forutsatt naturlig reetablering av vegetasjon
Massetransporten til og fra anlegget vil skje via Carl 15. gate/Fv 510 og med båt via Essos egen kai nordvest på eiendommen. Entreprenør er oppfordret til å benytte sjøtransport i størst mulig grad.

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
04.06.14

publisert av historielaget 04.06.14 10:10  


../innovaeditor/assets/historielaget/husvikskole1_1.JPG

Langsetter Bogenveien kom det den 2. juni på formiddagen en lang rekke med unge syklister. Det var ca. 60 elever fra tre 4.-klasser ved Husvik skole sammen med 4 lærere som var på vei til Vallø og omegn Historielags museum. Her ble de Kl. 1000 mottatt av historielagets formann, Ragnar Henriksen. Av så mange frammøtte måtte det naturligvis tas et gruppebilde. Deretter ble elever og lærere delt i to grupper. Den ene gruppen ble ledet inn i museet hvor Ragnar Henriksen viste bilder og gjenstander, fortalte og forklarte om alt som er utstilt. Her fikk elevene et grundig innblikk i hvordan det engang hadde vært på denne halvøya med mye industri og til tider opp mot 500 innbyggere, i en periode også over dette. Her var på 1700 og 1800-tallet et enormt saltverk med interessant teknikk for utvinning av salt fra sjøvann. Anlegget strakk seg over hele området fra kapell til batteriodde. Dette brant ned i 1881, men snart kom det en tapet- og sandpapirfabrikk på vestsiden og på den søndre halvdel ble det i 1899 anlagt et oljeraffineri. Rundt disse store bedriftene ble det også knoppskyting av annen industri og virksomheter. Men industriepoken, som hadde vart helt fra 1739 var definitivt over da raffineriet ble nedlagt i 2001 - før elevene var født. Men her er fremdeles virksomhet. Tapetfabrikken er ombygd til næringsbygg og på vest- og nordsiden er det nå to store småbåthavner. 
Tormod Pettersen, medlem av historielaget, tok den andre gruppen med på en vandring i kirkeparken og bort til det som engang hadde vært hovedgårdsområdet og fortalte om hvor og hva alt hadde vært. Kirken er et flott minne fra saltverkstiden, innviet i 1782 og som nå står der stilig og nyoppusset i vakre omgivelser.
Men snur man seg, ser man minnesmerket over de 53 innbyggerne på Vallø og Bogen som omkom under den tragiske bombingen 25. april 1945. Bilder vist i museet og selve støtten ved kirken gjorde naturligvis et dypt inntrykk. En av gruppene fikk også hilse på Just Andersen, som under bombingen hadde overlevd i kjelleren på et sammenrast hus.
Elevene var svært opptatt av all syrebekken på raffineriområdet, hoderystende til at noen kunne finne på å dumpe farlig avfall ut over hele det østlige området, men sa seg fornøyd med at Esso nå skulle sette i gang en grundig opprydding og utskifting av jordmasser.
Etter første museumsbesøk og vandring var det lunsj med medbrakt niste i lekeparken før ny runde tok til.
Hele seansen varte i ca. 2 timer. Elevene virket svært interesserte og hadde mange spørsmål om både det ene og det andre og sa seg godt fornøyd med det de hadde fått være med på. Et syn som også ble støttet av lærerne. De berømmet arrangementet og var spesielt glade over at et slikt historisk og interessant område lå bare i kort sykkelavstand fra skolen. De var svært opptatt av at dette ikke måtte bli med bare denne ene gangen, men at det kunne bli et årlig arrangement for på en levende måte å gi elevene et innblikk i nærområdets omfattende og spennende historie.


    

Historielagets formann Ragnar Henriksen underviser om Valløs industrihistorie


    

Frikvarter med medbrakt nistepakke

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
09.05.14

publisert av historielaget 09.05.14 09:18  


../innovaeditor/assets/historielaget/valloutfl1.JPG

 Over 200 deltok i solskinnsvandringen


Vallø & omegn Historielag og Tunsberg Historielag hadde full klaff med sitt arrangement på Vallø søndag 27.april 2014.  Nærmere 200 solglade (blide) mennesker var samlet foran Vallø kirke da Inger Bjar-Kessler på slaget kl. 13.00 ønsket velkommen og satte det hele i gang.
     Første vandring gikk disiplinert inn porten til den tidligere Vallø hovedgård; som - etter å ha eksistert fra slutten av 1700-tallet - plutselig ble brutalt lagt i grus i slutten av april 1945. Med alle lydhøre innenfor porten, fortalte Ragnar Dahl con sordino (med sordin) om egne barndoms- og ungdomsminner fra den gamle hovedgård, og om sånt som han ellers visste fra gårdens tidligere tid og storhetstid. Hva kanskje ikke så mange har tenkt på, var at Vallø hovedgård faktisk bare hadde én ”konkurrent” her i Vestfold, og det var den fortsatteksisterende Jarlsberg hovedgård.
     Vi vandret så, under ledelse av Eldar Sveinung, litt ”dypere” inn på det området der hovedgården og dens andre  bygninger hadde ligget. Sveinung klargjorde con agilita (medbehendighet) veier som var innfartsårer til gården, og trær som utgjorde rester av alleer.  Han påviste også hvor det i sin tid hadde vært en karpedam. Hans påvisning av at det området vi befant oss i, var/er identisk med Essos  planlagte utbyggingsområde vakte - så vidt man kunne iaktta - en viss betenkelighet.
     Etter en sideveis forflytning overlot Sveinung oss i Inger Bjar-Kesslers varetekt. Hun sto klar til con grazia og gusto (med ynde og smak) å fortelle om Jacob Lerche.  Vallø hovedgård ble i sin tid bygd som bolig for nettopp Jacob Lerche.  Den boligen hadde han gjort segfortjent til i og med sin stilling som forvalter for Vallø Saltverk; han var den beste forval-teren i saltverkets historie.  Vi har et synlig minne om Lerche i Åsmundrød gård på Gauterød. Hovedbygningen på Åsmundrød er Lerches verk.
     Så gikk vandringen ut gjennom porten og til oppstilling foran kirken igjen der Ragnar Henriksen, lederen av Vallø Historielag, con forza (med styrke)  gikk gjennom saltverkets forhistorie, hvordan verket var bygd opp og virket. Hva det sistnevnte angår, ikke bare hvordan verket virket rent teknisk, men også hvordan det virket inn på sine omgivelser miljø-messig og sosialt. Sosialt fikk for eksempel stedet sin egen kirke. Nevnes bør at Vallø med sitt saltverk var det ene av den tids tre industristeder i Norge; de to andre var Røros og Kongsberg.
     Fra foran kirken vandret vi inn på kirkegården der Inger Bjar-Kessler denne gangen stanset ved Maren og Jacob Lerches gravsted.  Ser man etter, så ser man at det har et grønt merke diskret plassert. Det grønne merket betyr at gravstedet er fredet.
     Her kunne det kanskje passet å slutte vandringen(e), men arrangørene hadde en post til på programmet, nemlig et besøk inne i selve kirken.  Og det er nok ikke så mange ganger i året at Vallø kirke er så fullsatt som den var denne søndagen.  Arne Frantzen talte con amore og calore (med kjærlighet og varme) om kirkens historie fra 1782 og til dags dato. Skal vi tro Frantzens ord - og det er det grunn til å gjøre - er Vallø kirke en akitektonisk perle. 
     Utenfor ventet solskinnet, og nede på Vallø Historielags museum ventet Eva og Gunnar Olav Andersen med kaffe og vafler. I anledning dagen hadde de utvidet åpningstiden fra 15 til 16. Ifølge pålitelige kilder gikk de siste vaffelentusias-tene kl.15.50.
Reidar Ristvedt, Tunsberg Historielag


    

Ragnar Dahl fortalte om hovedgården                 Eldar Sveinung fortalte om parken


    

Inger Bjar-Kessler fortalte om Jacob Lerche       Ragnar Henriksen fortalte om saltverket


    

Arne Frantzen fortalte om Vallø kirkes              Eva og Gunnar Olav Holberg Andersen serv-

historie                                                                    erte kaffe og vafler i museet
Publisert i kategorien: Aktuelt
06.04.14

publisert av historielaget 06.04.14 06:44  


../innovaeditor/assets/historielaget/vallomute.JPG

I tillegg til utstillingene i museet har vi nå også planer om å markere oss på flere av de tidligere bedriftstomtene med bilder og omtale av virksomheten der. I dag er det oppført to informasjonsportaler -  en ved inngangsporten til tidligere Vallø Hovedgård, som vist på bildet, og en i Vallø båtforenings småbåthavn ved Surkabua på Lillebogen.
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 ... 4 5 6 7 [8] 9  [neste]36-40 av 41