Vedtekter for Vallø & omegn Historielag
Stiftet 8. november 1994

 

                        Formål:
                        Historielagets formål er å samle inn stoff av historisk interesse for Vallø og omegn.
                        Med omegn menes Søndre Slagen. Det vil si: Husvik-, presterød-, Sandåsen- og Ringshaug

                        skolekrets samt de nærmeste øyene.

 

                        Styret:
                        Styret skal bestå av fem personer med tre varamedlemmer.
                        Leder velges særskilt for hvert år.
                        Styremedlemmer velges for 2 år.
                        Varamedlemmene velges for 1 år.
                        Styrets sammensetning skal være; leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer.

 

                        Årsmøtet:
                        Årsmøtet holdes hvert år i februar/mars.
                        Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap og innkomne forslag.
                        Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite på tre personer.

                        Elstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller 3/4 del av medlemmene krever det.
                        Årsmøtet vedtar kontingent for hvert år.

 

                        Oppløsning:
                        Dersom årsmøtet vedtar oppløsning av Historielaget, skal dets midler tilfalle Vestfold Fylkesmuseum.

 

                        (Rettet 14.02.96 og 26.02.01)